Companies Jobs Salaries Reviews Blog Salary Report 2023
Add Salaries Write Review
Sign In
1Office logo
1Office
Unclaimed

1Office là nền tảng (phần mềm dịch vụ) làm việc hiệu quả dành cho doanh nghiệp được vận hành và phát triển bởi Công ty cổ phần Workway. Ngoài việc hỗ trợ các công cụ công nghệ trực tuyến, chúng tôi không tham gia vào quá trình trực tiếp sử dụng của doanh nghiệp.Workplace: Bộ công cụ hỗ trợ công tác truyền thông nội bộ của doanh nghiệp, quản lý dự án, công việc, quy trình, đơn từ, hành chính, tài liệu và lịch làm việc.HRM: Bộ công cụ hỗ trợ công tác quản trị nguồn nhân lực từ tuyển dụng, lưu trữ Data nhân sự, đào tạo – đánh giá nhân sự đến nghiệp vụ chấm công và tiền lương.CRM: Bộ công cụ tổng hợp hỗ trợ công tác quản trị bán hàng từ Marketing, chăm sóc khách hàng, bán hàng, mua hàng, công nợ, doanh số, tồn kho. 

From the HR team?
salaries icon

1Office Salaries

flying star
Help thousands of job seekers make the right career decision!
Contribute Salary Data
jobs icon

Jobs at 1Office

spoilt signboard
No opening here at the moment.
Worry not! Plenty of other opportunties are waiting for you at other companies!
Jobs at other companies
Discover All Jobs
reviews icon

1Office Reviews

high five
Be the first to review 1Office and help thousands of job seekers make the right career decision!
Write Your Review
benefits icon

Benefits at 1Office

claim page
77% of jobseekers are more likely to apply to companies who shared their culture and benefits.
Claim this page now to manage it!
Claim Page
cultures icon

Culture at 1Office

claim page 77% of jobseekers are more likely to apply to companies who shared their culture and benefits.
Claim this page now to manage it!
Claim Page
Companies right arrow 1Office right arrow Salaries
+ Add Salaries