overview icon

General Information

briefcase icon

Industry

Food and Beverage Services
location icon

Locations

Singapore, Vietnam, Indonesia
employees icon

Employees

1001-5000 globally
Từ ngày đầu đến Việt Nam vào năm 1997 với nhà hàng đầu tiên tại Sài Gòn Superbowl với chỉ 70 nhân viên. Đến nay, KFC Việt Nam đã là một trong những thương hiệu thức ăn nhanh hàng đầu với chuỗi cửa hàng có mặt khắp các tỉnh thành của Việt Nam.

Sự thành công của KFC Việt Nam hôm nay được xây dựng và phát triển từ thương hiệu toàn cầu, chất lượng sản phẩm tuyệt vời, và quan trọng nhất là thái độ phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động. Chính lòng nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết của một tập thể hơn 4000 nhân viên đã chắt lọc, định hình và phát triển nét văn hóa “How We Win Together” – “Đồng lòng để thành công; Đồng tâm để vươn tầm”
salaries icon

KFC Salaries

1
Check All Salaries
salaries icon

KFC Salaries

1
Check All Salaries
expert career guides icon

Expert Career Guides

Your Compiled Career Toolkit: Job Search, Interviews, Salaries & More

A guide to successful career development, including resume writing, interview skills, salary negotiation, and career advancement.

Resume Writing & Tech Interview Prep with ChatGPT Prompts

Improve your resume, get ready for tech interviews with ChatGPT tips and examples.

7 Actionable Tips to Get Noticed on LinkedIn

Unlock the power of LinkedIn: Boost your profile, elevate your presence, and magnetize your dream opportunities!

See All Guides
glassdoor rating icon

Glassdoor Rating

3.5
rating icon
Companies right arrow KFC

Achieve your dream job with our top-notch tools!

Resume Checker Illustration

Resume Checker

Our free resume checker analyzes the job description and identifies important keywords and skills missing from your resume in just a minute!

Check Now
Interview Preparation Illustration

AI InterviewPrep

Utilizing advanced AI, our tool generates tailored interview questions based on your industry, role, and experience. Practice and receive feedback on your answers in real time!

Check Now
Resume Builder Illustration

Resume Builder

Let us show you the differences between a bad, good, and great resume, and guide you in building a resume that helps you stand out to employers, ensuring you land your next position faster!

Check Now